top of page

privacybeleid

algemene voorwaarden

Outsideisfree.nl is een eenmanszaak en is gevestigd aan de Bremweg 1, 8262GS  in Epe en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 65366778. Outsideisfree is een eenmanszaak die zich richt op coaching, clinics, freelance contentmaker en fietsvakanties.

 

Begrippen

Outsideisfree: de partij waar deelnemer/adverteerder de dienst afneemt, de aanbieder van de clinics, reizen en coaching en daarmee de gebruiker van deze algemene voorwaarden.
Deelnemer: de natuurlijk persoon niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf die zich inschrijft voor een activiteit. 
Gebruiker: de natuurlijk persoon al dan niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf die gebruik wil maken van de coaching van Outsideisfree.
Activiteit: op de website aangeboden activiteiten waaronder fietsvakanties.
Schriftelijk: zowel traditionele schriftelijke communicatie als communicatie per e-mail.
Website: de website van Outsideisfree: https://www.Outsideisfree.nl

Toepasselijkheid

1.    Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten die door Outsideisfree worden aangeboden, op alle overeenkomsten van Outsideisfree en op ieder gebruik van onze producten en diensten.
2. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van gebruiker wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Afwijkingen van en aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn pas van toepassing als deze uitdrukkelijk en schriftelijk door Outsideisfree zijn geaccepteerd.
3. Als je gebruik maakt van onze producten en diensten of  je inschrijft voor een evenement of een samenwerking met ons aangaat, ga je akkoord met deze algemene voorwaarden.
4. Outsideisfree mag deze algemene voorwaarden wijzigen en/of aanvullen. Gebruiker/deelnemer ontvangt hierover schriftelijk bericht.
5. Wanneer één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, blijven de overige bepalingen volledig van toepassing.
6.    In het geval van strijdigheid tussen de inhoud van deze algemene voorwaarden en een tussen deelnemer en Outsideisfree gesloten overeenkomst, heeft de inhoud van de overeenkomst voorrang.

Disclaimer

1.    De content op onze website en social media kanalen wordt met grote zorgvuldigheid ontwikkelt. Toch kan het voorkomen dat gepubliceerde content feitelijke onjuistheden bevatten, onvolledig of onjuist is. Alle content wordt geschreven op basis van persoonlijke ervaring en meningen. 
2.    De website van Outsideisfree bevat uitgaande links. Wanneer je op een uitgaande link klinkt, word je verwezen naar een website buiten het domein van Outsideisfree. Outsideisfree is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van de websites waarnaar gelinkt of verwezen wordt.  

Affiliate marketing

1.    De website van Outsideisfree bevat links naar websites buiten het domein van Outsideisfree. Deze links betreffen affiliate links en door op deze links te klikken wordt gebruiker naar de website van de adverteerder geleid. 
In het geval gebruiker een overeenkomst aan gaat dankzij de affiliate link, wordt de overeenkomst aangegaan met de adverteerder en niet met Outsideisfree. 
2. Outsideisfree zal voor de adverteerder diensten verrichten die bestaan uit het werven van bezoekers. De adverteerder betaalt Outsideisfree hiervoor een vergoeding per gekocht product of dienst. 
3. De vergoeding is door de adverteerder verschuldigd vanaf het moment dat er bij het eerste websitebezoek van bezoeker een cookie met de identificatie van Outsideisfree wordt meegestuurd.
4. Outsideisfree gaat met het sluiten van de overeenkomst met de adverteerder een inspanningsverplichting aan maar kan niet garanderen dat de adverteerder het gewenste aantal bezoekers behaald, het gewenste aantal overeenkomsten sluit of dat alle diensten van Outsideisfree op ieder moment bruikbaar zijn. 
5. Eventueel door de adverteerder beschikbaar gestelde content, zal door Outsideisfree alleen gebruikt worden voor de uitvoering van de overeenkomst. 
6. Bestellingen die dankzij de affiliate links van Outsideisfree worden geplaatst bij adverteerder, zullen door de adverteerder worden afgehandeld. Alle aspecten van het bestelproces en de uitvoer daarvan, inclusief invoer, klantenservice, verzending, annulering, retournering en betaling vallen onder de verantwoordelijkheid van de adverteerder. 
7. Outsideisfree zal zorgdragen voor het juist plaatsen van de links tussen de website van Outsideisfree en de website van de adverteerder, zodat informatieverkeer juist verloopt.
8. Zowel Outsideisfree als de adverteerder zijn gerechtigd de overeenkomst op ieder moment schriftelijk te beëindigen. Outsideisfree zal vanaf het moment dat de overeenkomst is beëindigd, alle links van de adverteerder verwijderen van de website. 
9.    De adverteerder zorgt ervoor dat hij bij het aanleveren van afbeeldingen, logo’s, video’s, geluidsbestanden, teksten, ontwerpen etc. niet handelt in strijd met de intellectuele eigendomsrechten van derden of de regels uit de Reclame Code.

Activiteiten

1.    Outsideisfree organiseert geregeld activiteiten. Wanneer deelnemer zich via de website inschrijft voor een activiteit, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing. 
2. Omdat de activiteiten vallen onder diensten voor vrijetijdsbesteding waarvoor een datum of periode afgesproken wordt, is het wettelijke recht van ontbinding voor consumenten niet van toepassing. Deelnemer heeft na inschrijving dus geen bedenktermijn.
3. Alle genoemde prijzen zijn inclusief BTW en exclusief toeristenbelasting, tenzij anders aangegeven. 
4. Outsideisfree is niet gebonden aan kennelijke vergissingen of verschrijvingen in het aanbod en/of programmeer- en typefouten op de website of de social media kanalen van Outsideisfree.
5. Deelnemer zorgt ervoor dat de gegevens die zij verstrekt aan Outsideisfree, juist, volledig en actueel zijn. 
6. De inhoud van de overeenkomst bestaat uitsluitend uit de diensten die in het aanbod op de website zijn beschreven.
7.    Deelnemer is zelf en voor eigen kosten verantwoordelijk voor het regelen van vervoer van- en naar de bestemming, een geldig visum, eventueel benodigde vignetten en overige documenten welke in het land van bestemming verplicht zijn.
8. Deelnemer is verplicht om zelf een reisverzekering af te sluiten die in ieder geval geldig is tijdens de volledige duur van de activiteit. Naast de verplichte reisverzekering, raadt Outsideisfree aan een annuleringsverzekering af te sluiten.
9. Deelnemer is zelf en voor eigen kosten verantwoordelijk voor het regelen van een fiets en fietsuitrusting (kleding, helm, reserveonderdelen), tenzij anders aangegeven bijvoorbeeld als fietsverhuur inbegrepen is.
10. Deelnemer is verplicht alle bij de activiteit geldende veiligheidsvoorschriften strikt na te leven.
11. Outsideisfree is gerechtigd, in overleg met deelnemer, fotografische opnamen van de activiteit te gebruiken voor promotiedoeleinden.

Facturatie & betaling

1.    Deelname aan een activiteit, wordt betaald via een online betaalsysteem, direct na afronding van de inschrijving. Toegang tot de activiteit wordt pas verleend, na betaling van de volledige aankoopsom. Deelnemer ontvangt de inschrijfbevestiging per e-mail.
2. De betalingstermijn voor facturen bedraagt veertien (14) dagen te rekenen vanaf de factuurdatum. 
 

Annulering en beëindiging

1.    Bij sommige activiteiten geldt een minimumaantal deelnemers. Het minimumaantal deelnemers staat dan in het aanbod vermeld. Als er te weinig deelnemers zijn voor de geboekte activiteit, heeft Outsideisfree het recht de activiteit te annuleren. Deelnemer heeft in dat geval recht op restitutie van de aankoopsom maar geen recht op schadevergoeding. In het geval een activiteit geen doorgang kan vinden, wordt deelnemer hiervan uiterlijk zeven (7) dagen voor  aanvang op de hoogte gesteld. 
2. Bij annulering van de overeenkomst door deelnemer, gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:
2.1 Bij annulering vanaf inschrijfdatum tot 60 dagen voor het plaatsvinden van de activiteit is deelnemer gehouden vijftig procent (50%) van de aankoopsom te betalen.
2.2 Bij annulering vanaf 60 tot 30 dagen voor het plaatsvinden van de activiteit is deelnemer vijfenzeventig procent (75%) van de aankoopsom verschuldigd.
2.3 Bij annulering vanaf 30 dagen voor het plaatsvinden van de activiteit heeft deelnemer geen recht op restitutie van de aankoopsom. 
De overeenkomst kan alleen schriftelijk worden geannuleerd.
3. In het geval deelnemer de activiteit voortijdig beëindigd, is Outsideisfree niet verplicht tot restitutie van (een deel van) de aankoopsom. 
4.    Wanneer het ministerie van Buitenlandse zaken een negatief reisadvies (code oranje of code rood) afgegeven heeft voor de bestemming van de activiteit, heeft deelnemer het recht de activiteit kosteloos te annuleren.

Overmacht & onvoorziene omstandigheden

1.    Outsideisfree is niet aansprakelijk in geval van overmacht. Onder overmacht wordt onder andere, maar niet uitsluitend verstaan: getroffen overheidsmaatregelen, inreisverboden, een door het ministerie van Buitenlandse zaken afgegeven negatief reisadvies, uitval van of storingen in de telecommunicatie of internetverbinding, ziekte en/of arbeidsongeschiktheid en niet of gebrekkige leveringen van partners van Outsideisfree.
2.    Outsideisfree heeft in het geval van onvoorziene omstandigheden of overmacht het recht de overeenkomst te onderbreken, uit te stellen of te annuleren. Partijen zullen, indien mogelijk, een nieuwe datum of periode overeenkomen. In het geval dat niet mogelijk is, heeft deelnemer recht op restitutie van het reeds betaalde bedrag.  

Aansprakelijkheid

1.    Outsideisfree is alleen aansprakelijk voor directe schade die het gevolg is van de uitvoering van de overeenkomst, als er sprake is van een wettelijke of contractuele toerekenbare tekortkoming, opzet of grove schuld van Outsideisfree. 
2. Outsideisfree is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door storingen in de elektronische dienstverleningen van Outsideisfree en van derden zoals providers, softwareleveranciers, netwerkexploitanten of andere telecommunicatienetten. 
3. Outsideisfree is niet aansprakelijk voor schade die gebruiker lijdt door het gebruik van ons online platform, het niet of niet veilig beschikbaar zijn van onze website of delen daarvan, onjuiste of onvolledig informatie op onze website, de afname van diensten van partners van Outsideisfree, tenzij deze schade veroorzaakt wordt door opzet of grove schuld.
4. De deelname aan activiteiten geschiedt uitdrukkelijk op eigen risico van deelnemer. Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor haar gezondheid en veiligheid en zal zich houden aan verkeersregels en veiligheidseisen. Outsideisfree is in geen geval aansprakelijk voor immateriële of materiële schade van deelnemer. 
5. Iedere aansprakelijkheid van Outsideisfree is beperkt tot maximaal het bedrag dat een door Outsideisfree afgesloten verzekering uitkeert, vermeerderd met het bedrag aan eigen risico. In het geval de verzekeraar niet tot uitkering over gaat, de schade niet gedekt wordt onder de verzekering of Outsideisfree geen verzekering heeft afgesloten, is de aansprakelijkheid van Outsideisfree beperkt tot maximaal het factuurbedrag voor de betreffende overeenkomst. 
6. Iedere vorm van aansprakelijkheid van Outsideisfree vervalt door het verloop van één (1) jaar vanaf het moment dat de overeenkomst met deelnemer/adverteerder is beëindigd.
7.    Adverteerder/deelnemer/gebruiker vrijwaart Outsideisfree voor alle aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden, behalve schade veroorzaakt door opzet of grove schuld aan de zijde van Outsideisfree. 

Intellectuele eigendomsrechten & gebruiksrechten

1.        Alle auteursrechten en overige rechten van intellectuele eigendom zoals teksten, afbeeldingen, logo’s, video’s en ontwerpen welke voortkomen uit de uitvoering van de overeenkomst of welke via de website of social media kanalen van Outsideisfree worden getoond, berusten uitsluitend bij Outsideisfree en mogen niet zonder vooraf gekregen toestemming van Outsideisfree worden vermenigvuldigd, openbaar worden gemaakt of op een andere manier worden verspreid of getoond aan derden.
2. Het is adverteerder/deelnemer/gebruiker niet toegestaan, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Outsideisfree, door haar geproduceerde werken, waaronder begrepen, content te exploiteren of aan derden te verstrekken, behalve als dit noodzakelijk is met betrekking tot het doel van het werk. 
3.   In het geval het bepaalde in dit artikel wordt overtreden, is Outsideisfree gerechtigd haar schade te verhalen op gebruiker/deelnemer/adverteerder.

Toepasselijk recht & forumkeuze

1.    Op alle door Outsideisfree gesloten en te sluiten overeenkomsten en deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
2.     Alle geschillen tussen Outsideisfree en adverteerder/deelnemer/gebruiker worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Outsideisfree gevestigd is, tenzij een dwingende wettelijke bepaling zich hier tegen verzet. Dit geldt ook voor geschillen, die slechts door één van de partijen als geschil worden gezien.

Klachten

1.    Ben je niet tevreden over de dienstverlening van Outsideisfree, of heb je een klacht over de uitvoering van de overeenkomst? Laat dit dan zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen veertien (14) dagen na het ontstaan daarvan, volledig en duidelijk omschreven schriftelijk weten. 
2. Outsideisfree zal uiterlijk binnen veertien (14) dagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht en waar mogelijk een oplossing voorstellen.
3. Voor consumenten die een klacht hebben over een aankoop via onze website, is er de mogelijkheid een klacht in te dienen via het ODR-platform via http://ec.europa.eu/odr.4.
4. Het indienen van een klacht ontslaat je niet van je betalingsverplichting. 
5.    Partijen zullen altijd proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Privacy

1.    Op deze algemene voorwaarden en op alle overeenkomsten is ook de privacyverklaring van Outsideisfree van toepassing. Deze is te lezen via https://Outsideisfree.nl/privacy-policy Outsideisfree zal de door adverteerder/deelnemer/gebruiker verstrekte gegevens alleen opslaan en gebruiken voor de doeleinden zoals omschreven in deze privacyverklaring.

bottom of page